_ازدواج ما از اول اشتباه بود!!

_آره!!تو همیشه خوشه خانواده ام رو توی سرم میزدی…

Advertisements