(20 سال بعد)

پسرم اون روزها همه جا فیلتر بود…

Advertisements