_چی شد؟ ازخونه خوشت اومد؟

_نه، دستشویی اش دلگیره!!

Advertisements