_عروس خانم برای بار سوم می پرسم،وکیلم؟

_عروس رفته مناظره کنه!!

Advertisements