سعید مرتضوی ضمن رد تمام اتهامات اعلام کرد:

هیچ رابطه ای با نوشابه نداشته و همیشه دوغ رو ترجیح می داده!!

Advertisements