اولین کودتای آفرینش رو شیطان کرد منتهی بقیه فرشته ها پایه نبودند!!

خدا هم زودی قضیه رو جمع کرد!!

Advertisements