احتمالا در معادلات سیاسی هفته گذشته 2 ×2 = 5 بوده است

Advertisements