بگذارید آنقدر محکوم کنند تا محکوم دونشون پاره بشه !!!

Advertisements