منبع خیلی آگاهی که باز هم دلش  نخواست نامش فاش شود

اعلام کرد : در اختشاشات دیروز علاوه بر شرکت کنندگان

افرادی از گروه های القاعده ، الحوثی ، جدایی طلبان باسک

جدایی طلبان ایرلند شمالی ، جدایی طلبان چچن و تبت و

جمعی از طرفداران قلعه نوعی و تماشاگر نماها حضور داشتند !!!

Advertisements