یکی بچه به دنیا میاره

بعدا میشه : محمود حسابی

یکی هم توله پس می اندازه

بعدا میشه : محمود نا حسابی  (عنتری نژاد) !!!

Advertisements