من از تکرار می ترسیدم

.

.

.

.

.

ولی نمی دونم پس چرا کارمند شدم ؟؟

Advertisements