هیچ چیز زجر آور تر از این نیست که :

توی تاکسی یه بچه مثبت ببینی که یه عطر

مزخرف زده و داره برای راننده که یه پیرمرد

پنجاه ساله هست حکایت پندآموز تعریف می کنه !!

Advertisements