ای جوانان !!

بروید هر چه زودتر ازدواج کنید !!!

چرا ؟؟

.

.

چون با این اوضاع و احوال اقتصادی

ماهی رو هر وقت از آب بگیری  از

یک ساعت بعدش  ارزان تره !!!

Advertisements