دقایقی پیش منبعی که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد :

سود جویان به بهانه 16 آذر تعداد زیادی باتوم غیر استاندارد

از نوع چینی و روسی از مبادی غیر قانونی تهران وارد کرده اند

از برادران عرزشی خواسته شده هنگام استفاده به شماره تاییدیه

ب/س/ی/ج  روی باتوم ها دقت کنند !!

Advertisements