پسر همسایه : آقا چقدر جامعه نا امن شده !!

من : چرا ؟ چطور مگه ؟؟

پسر همسایه : دیشب توی خیابون ساعت 11 شب

.

.

.

دو تا  دختر  مزاحم مون  شدند !!!

Advertisements