اگر قطعنامه ها و مدارک تحصیلی

توی دولت ا.ن کاغذ پاره باشند !!

.

.

پس رای طرفداران ا.ن  و حکم رییس جمهوری اش

و رای مجلس به وزیراش و مصوبه های دولتش  و ….

چی چی  هستند !!Advertisements