در راستای توصیه دیروز

زوج های عزیز !!

.

.

.

با هم خیلی  مهربون تر باشید!!

.

.

آمار قتل های خانوادگی هم زیاد شده !!

Advertisements