بیایید همه مثل شیرین عبادی عزیز یه شهروند

خوب باشیم !! به موقع تمام وظایف شهروندی

مثل پرداخت عوارض و مالیات  رو انجام بدهیم

.

.

تا نیایند به زور از ما بگیرن !!!!!

لینک مرتبط : اینجا

Advertisements