یه بابایی  به پسرش می گفت :

پسرم تا وقتی زن نداری همه چیز داری

ولی وقتی زن گرفتی فقط زن داری !!

Advertisements