همه میروند سربازی سیگاری بشن !!!

.

.

.

ما رفتیم رفیق ناباب پیدا کردیم سیگار کشیدنش رو ترک کرد !!

Advertisements